بنزین برشی از نفت است که بین ۷۰ تا ۱۷۵ درجه سانتی‌گراد تقطیر می‌شود و محتوی هیدروکربورهای C5 تا C11یا C12 می‌باشد. بنزین طبیعی که حدود ۱۵درصد از نفت خام را تشکیل می‌دهد، در موتورهای احتراقی بکار می‌رود.

بنزین معمولی مجموعه ای از هیدروکربنهایی مانند پارافین‌ها (آلکان ها)، نفتن ها(سیکلو آلکان ها) و اولفین‌ها(آلکن ها) است؛ ولی می شود اکتانها (C8H18) را بعنوان یکی از ترکیبات مشخص در بنزین دانست.

چگالی بنزین 0.719 گرم بر سانتی متر مکعب است و به همین دلیل همیشه بر روی آب شناور می ماند به همین علت آب ابزار خوبی برای خاموش کردن آتش بنزین نیست.